Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik violine Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “PETAR ILIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik violine

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
“PETAR ILIĆ”
34300 Aranđelovac, Josipa Grušovnika 1.
tel. 034/712-959

Nastavnik violine
2 izvršioca

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja posla nastavnika violine može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje prpisano člana 140 stav 1 i člana 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17), stečeno - na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; i to: diplomirani muzičar, usmerenje violinista; diplomirani muzičar - violinista; akademski muzičar violinista; master muzički umetnik, profesionalni status - violinista; master muzički umetnik, profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama violine; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom; znanje srpskog jezika, odnosno jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavlja školi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: odštamapan prijavni formular, biografiju, dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu ne starije od mesec dana), original ili overena fotokopija, izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3); dokaz o znanju srpskog jezika, osim za kandidate koji su na srpskom jeziku stekli odgovarajuće obrazovanje. Sve overene fotokopije napred pomenute dokumentacije ne smeju biti starije od 6 meseci. Pre zaključenja ugovor o radu, kandidat podnosi i dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 139 stav 1tačka (2.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspiatanja (uverenje da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima). Konkurs sprovodi konkursna komisija. Neblagovremene i nepotpune prijave konkursna komisija neće se uzeti u razmatranje. Rešenje o izboru kandidata konkursna komisija donosi u roku od osam (8) dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Škola nema obavezu da kandidatima prijavljenim na konkurs vrate priloženu dokumentaciju po konkursu. Prijave dostaviti lično ili poslati poštom uz naznaku „Za konkurs” na adresu: Osnovna muzička škola “Petar Ilić” Aranđelovac 34300, Josipa Grušovnika 1. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona 034/712-959.


Pregledano: 1056 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters