Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik tehnološke grupe predmeta Puno radno vreme

na HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik tehnološke grupe predmeta

Oglas važi od: 01.12.2021.

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

17500 Vranje, Milunke Savić bb.
tel. 017/422-425; 017/423-630
e-mail: direktorhts@gmail.com

Nastavnik tehnološke grupe predmeta
sa 66,66% radnog vremena, na određeno vreme radi zamane odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlene sa korišćenja neplaćenog odsustva, odnosno do 31.08.2022. godine

USLOVI: kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakona o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18) treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u područiju rada hemija, nemetali i grafičarstvo (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” broj 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 18/18 i 7/19). U radni odnos mogu biti primljena lica koja ispunjavaju određene uslove: 1. poseduje odgovrajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, trandisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti padagoških nauka, pri čemu treba da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenivcima, 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najamnje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici; oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće; za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skaldu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. ima državljanstvo Republike Srbije, 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 1), 3) -5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokazi iz stava 1 tačka 2 ovoga člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovoga zakona je i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi i toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od koji je po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Prijave (prijavni formular) sa potrebnim dokazima o ispunjenosti uslova za prijem, odnosno zasnivanje radnog odnosa, slati u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Hemijsko tehnološka škola u Vranju, Milunke Savić bb, 17500 Vranje sa oznakom “Za konkurs” ili lično dostaviti upravi škole. Prijave koje ne ispunjavaju uslove konkursa u pogledu propisanog stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg obrazovanja, propisanog zanimanja (stručnog naziva) prijave koje budu nepotpune (ne sadrže sve zahtevane dokaze o ispunjenosti uslova konkursa) i neblagovremene, neće se uzimati u razmatrenje prilikom odlučivanja u postupku prijema u radni odnos. Informacije povodom konkursa mogu se dobiti na telefon: 017/422-425; 017/423-630.


Skoro postavljeni poslovi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA


Pregledano: 1287 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters