Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovi poreske evidencije Puno radno vreme

na OPŠTINA IRIG OPŠTINSKA UPRAVA u Irig (Poslato na 01-12-2021)

Poslovi poreske evidencije

Oglas važi od: 01.12.2021.

OPŠTINA IRIG
OPŠTINSKA UPRAVA
22406 Irig, Vojvode Putnika 1
tel. 022/400-600

Poslovi poreske evidencije
u Službi za lokalne javne prihode u Opštinskoj upravi Opštine Irig, zvanje mlađi savetnik

Opis poslova: Obavlja poslove prijema, obrade i unošenja podataka iz poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuju obaveze, kao i prijava za porez na imovinu poreskih obveznika koji ne vode poslovne knjige; ažurira baze podataka poreza na imovinu poreskih obveznika koji ne vode poslovne knjige, priprema za dostavljanje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige i vodi evidenciju o toku dostavljanja, unosi podatke o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu, izdaje sve vrste uverenja iz nadležnosti Službe. Vodi evidenciju i izrađuje rešenja o utvrđivanju obaveze plaćanja boravišne takse. Pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u Opštinskom uslužnom centru i vrši naplatu bezgotovinskog plaćanja putem POS terminala.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu. Položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru (MS Office paket i Internet).

U izbornom postupku proveravaju se: usmenom proverom: poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakonik, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021) i poznavanje Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – US, „Sl. list SRJ“, br. 42/02 - US, „Sl. glasnik RS“, br. 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. Zakon); praktičnom proverom – poznavanje rada na računaru.

Mesto rada: Irig, Vojvode Putnika 1.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nenad Avramović, telefon: 022/400-600.

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Opštinska uprava Opštine Irig, u Irigu, Vojvode Putnika 1, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Opštine Irig – poslovi poreske evidencije”.

Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče od 19.11.2021. godine i ističe 06.12.2021. godine.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od 30 dana); uverenje policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (ne starije od 30 dana); overena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa. Odredbom čl. 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u obrascu broj 1, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera naznačene veštine i znanja koje se vrednuju u izbornom postupku i to: usmenom proverom: poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i poznavanje Zakona o porezima na imovinu; praktičnom proverom: poznavanje rada na računaru, dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

Napomena: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave Opštine Irig. Ovaj konkurs objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Irig i internet prezentaciji Opštine Irig (www.irig.rs) i u publikaciji „Poslovi“, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevnik“. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTINA IRIG OPŠTINSKA UPRAVA


Pregledano: 1271 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters