Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na Gala Luks u Zrenjanin (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 01.12.2021.

MEDICINSKA ŠKOLA
23000 Zrenjanin, Novosadska 2A

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – nastavnik prve pomoći
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 21,42% radnog vremena

USLOVI: Učesnik konkursa pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je stečeno: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; v) izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 i 14/20): (1) doktor medicine; (2) doktor stomatologije; (3) specijalista doktor medicine, odgovarajuće specijalizacije; (4) viša medicinska sestra; (5) viša medicinska sestra – tehničar; (6) viša medicinska sestra opšteg smera; (7) viša medicinska sestra internističkog smera; (8) viša medicinska sestra hirurškog smera; (9) viši medicinski tehničar; (10) viša medicinska sestra; (11) strukovna medicinska sestra; (12) organizator zdravstvene nege; (13) specijalista strukovna medicinska sestra; (14) diplomirana medicinska sestra; (15) master medicinska sestra; (16) diplomirani organizator zdravstvene nege; (17) diplomirani organizator zdravstvene nege master; (18) master organizator zdravstvene nege; (19) master profesor predmetne nastave (prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti zdravstva); (20) strukovna medicinska sestra – babica. Lice iz podtač. (4)–(20) treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme. Kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju prvog stepena. Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat dostavlja i overenu fotokopiju rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika (član 143 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, kandidat dostavlja i overenu fotokopiju rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika (član 143 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, kandidat dostavlja i overenu fotokopiju rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika (član 143 stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Kandidat dostavlja i: original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 139 stav 1tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) – srpski jezik; original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2A, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj: 023/533-270 i 023/533-273. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave komisija će odbaciti. Kandidati koji ispunjavaju konkursom tražene uslove za prijem u radni odnos, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste u roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima koje se kada postane konačno oglašava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva nadležnog za poslove prosvete. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti.

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – nastavnik zdravstvene nege
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 78,58% radnog vremena

USLOVI: Učesnik konkursa pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja stečeno: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; v) izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. U skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 i 14/20): viša medicinska sestra – tehničar; strukovna medicinska sestra; organizator zdravstvene nege; specijalista strukovna medicinska sestra; diplomirana medicinska sestra; master medicinska sestra; viša medicinska sestra opšteg smera; viša medicinska sestra internističkog smera; viša medicinska sestra hirurškog smera; viši medicinski tehničar; diplomirani organizator zdravstvene nege; diplomirani organizator zdravstvene nege master; master organizator zdravstvene nege; master profesor predmetne nastave (prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti zdravstva); strukovna medicinska sestra – babica. Lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita. Kandidat treba da ima i: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme. Kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju prvog stepena. Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat dostavlja i overenu fotokopiju rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika (član 143 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, kandidat dostavlja i overenu fotokopiju rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika (član 143 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, kandidat dostavlja i overenu fotokopiju rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika (član 143 stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Kandidati dostavljaju i: original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) – srpski jezik; 6. original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2A, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj: 023/533-270 i 023/533-273. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave komisija će odbaciti. Kandidati koji ispunjavaju konkursom tražene uslove za prijem u radni odnos, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste u roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima koje se kada postane konačno oglašava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva nadležnog za poslove prosvete. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti.


Skoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 348 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters