Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Bor (Poslato na 01-12-2021)

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Oglas važi od: 01.12.2021.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Beogradska 10
tel. 030/2456-310

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavanju uslovi propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni, 10/2019 i 6/2020 - u daljem tekstu: Zakon). Pored toga, potrebno je da kandidati: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje i to: četvrti stepen stručne spreme, obrazovnog profila; pravni tehničar, ekonomski tehničar ili maturant gimnazije; 2) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6) poznavanje rada na računaru. Kandidati popunjavaju prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3) i 4) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2) pre zaključenja ugovora o radu. Dokumenta se prilažu u originalu ili overenom prepisu / fotokopijama. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Ekonomsko-trgovinska škola, Beogradska 10, 19210 Bor, sa naznakom „Prijava na konkurs”. Rok za prijavljivanje po konkursu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona 030/2456-310.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1197 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters