Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Stručni saradnik – pedagog Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Vlasotince (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...; Stručni saradnik – pedagog


Oglas važi od: 01.12.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
16210 Vlasotince, Mihajla Mihajlovića bb.
tel./faks: 016/875-125

1. Stručni saradnik – pedagog
VII stepen, sa 50% radnog vremena

2. Nastavnik praktične nastave u elektrotehnici
VI stepen, sa 70% radnog vremena

3. Nastavnik stručno-teoretskih predmeta u elektrotehnici
VII stepen

USLOVI: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Kandidati moraju ispunjavati uslove za zasnivanje radnog odnosa, u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 6/2020), odnosno: 1) imati odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama za stručnog saradnika-pedagoga škole, odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika za nastavnika stručno-teoretskih predmeta i nastavnika praktične nastave u elektrotehnici, visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) prethodnog stava mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; 2) imati psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) moraju posedovati dokaz o neosuđivanosti, odnosno ne smeju biti osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) imati državljanstvo Republike Srbije; 5) znati srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja: prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome ili uverenja o diplomiranju, da nije starija od 6 meseci), dokaz odnosno uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a RS (original, da nije starije od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, da nije starije od 6 meseci). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili slati na gorenavedenu adresu. Kontakt telefon: 016/875-125.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 527 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters