Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Loznica (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 01.12.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 3

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

Nastavnik hemije
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, za 40% radnog vremena

USLOVI: VII stepen stručne spreme, stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 101/19 i 6/2020): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova, odnosno stepen i vrsta stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016...14/20, 15/20, 1/2021).

OSTALO: da kandidati imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; overenu fotokopiju diplome; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, ovo obrazovanje nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne stariju od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave, kao i dokaz da se ne vodi istražni postupak i da nije podignuta optužnica, nadležnog suda (ne starije od 6 meseci). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima – dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa se dostavljaju lično ili na adresu škole. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za sva obaveštenja kontaktirati sekretara škole na tel. 015/876-016.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 894 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters