Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (Više predmeta); Stručni saradnik bibliotekar Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Velika Moštanica (Poslato na 08-12-2021)

Nastavnik (Više predmeta); Stručni saradnik bibliotekar

Oglas važi od: 08.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
11262 Velika Moštanica
10. oktobra 10
tel. 011/8075-680, 011/8075-434

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (porodiljsko odsustvo)

Nastavnik engleskog jezika
sa 89% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (porodiljsko odsustvo)

Stručni saradnik bibliotekar
sa 50% radnog vremena

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); da kandidat ispunjava uslove propisane odredbama čl. 139, 140 i 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020). Uz prijavni formular dostaviti: kraću biografiju (ime, prezime, adresa, kontakt telefon), dokaz o stručnoj spremi – overenu fotokopiju diplome, državljanstvo RS (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), potvrdu – uverenje o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku), uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela utvrđena u čl. 139 st. 1 tač. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja konkursa), dokaz o posedovanju dozvole za rad (licencu), odnosno položen stručni ispit (original ili overena fotokopija). Kandidati u skladu sa članom 154 stav 2 popunjavaju prijavni formular koji preuzimaju sa zvanične internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokumentacija koju kandidati dostave školi prilikom prijave na konkurs se ne vraća, već se čuva u arhivi škole. Dokaz o ispunjavanju uslova zdravstvene i psihofizičke sposobnosti – lekarsko uverenje dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pre donošenja odluke o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave podnete po isteku ovog roka su neblagovremene i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u ovom konkursu u originalu ili overenoj fotokopiji su nepotpune i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom poslati na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 783 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters