Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“ u Aranđelovac (Poslato na 08-12-2021)

Direktor

Oglas važi od: 08.12.2021.

GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“
34300 Aranđelovac, Josipa Grušovnika 1
tel. 034/711-051

Direktor
na mandantni period od četiri godine

USLOVI: Za direktora škole može biti izabran kandidat koji ispunjava uslove propisane čl. 122, 139 i 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, broj 6/20) i to: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima dozvolu za rad (licencu) za nastavnika i stručnog saradnika, odnosno položen stručni ispit; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima najmanje osam godina rada u ustanovi, na poslovima obrazovanja i vaspitanja posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja; da ima obuku i položen ispit za direktora (izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost); da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP- a); da nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, potvrđena optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ukoliko se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za direktora škole može biti izabrano i lice koje uz ispunjenost ostalih gore navedenih uslova, ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 istog zakona, tj. visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije) ili na studijama u trajanju od 3 godine ili više obrazovanje za nastavnika osnovne škole i najmanje 10 godina rada na poslovima obrazovanja i vaspitanja u ustanovi posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja.

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz odštampani prijavni formular prilaže sledeću dokumentaciju: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu nastavnika ili stručnog saradnika, lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci), potvrdu da ima najmanje 8 godina rada u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o znanju srpskog jezika (kandidati koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku ne podnose ovaj dokaz), dokaz da ima obavljenu obuku i položen ispit za direktora (ukoliko je kandidat poseduje), dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata- izveštaj prosvetnog savetnika (dokaz podnose kandidati koji poseduju izveštaj); uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita i davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci); uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, potvrđena optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od 6 meseci), biografiju sa kratkim pregledom radne biografije i predlogom programa rada direktora škole. Dokazi koji se prilažu moraju biti originalni ili overene fotokopije. Prijava na konkurs sa dokazima podnosi se preporučenom pošiljkom sa povratnicom ili lično na adresu: Gimnazija „Miloš Savković“, Josipa Grušovnika 1, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za izbor direktora škole”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na telefon: 034/711-051, radnim danima u periodu od 8 do 13 časova.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“


Pregledano: 1234 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters