Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u produženom boravku sa 50% radnog vremena, bibliotekar sa 50% radnog vre Puno radno vreme

na OŠ „JAN KOLAR“ u Selenča (Poslato na 08-12-2021)

Nastavnik razredne nastave u produženom boravku sa 50% radnog vremena, bibliotekar sa 50% radnog vremena

Oglas važi od: 08.12.2021.

OŠ „JAN KOLAR“
21425 Selenča, Vajanskog 1

Nastavnik razredne nastave u produženom boravku sa 50% radnog vremena, bibliotekar sa 50% radnog vremena
na određeno vreme do povratka radnice sa funkcije direktora škole

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane u čl. 139, 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti sledeće dokumente: dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu Republike Srbije, dokaz o neosuđivanosti, ne stariji od 6 meseci; dokaz o znanju slovačkog jezika. Izabrani kandidat takođe dostavlja uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pre zaključenja ugovora o radu. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs traje 8 dana od dana objavljivanja.


Pregledano: 475 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters