Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica; Nastavnik predmetne nastave elektrotehničke grupe predmeta; Stručni saradnik – pedagog Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Mladenovac (Poslato na 08-12-2021)

Spremačica; Nastavnik predmetne nastave elektrotehničke grupe predmeta; Stručni saradnik – pedagog


Oglas važi od: 08.12.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
11400 Mladenovac, Vuka Karadžića 75
tel. 011/8230-143

1) Nastavnik predmetne nastave elektrotehničke grupe predmeta

2) Stručni saradnik – pedagog
sa 70% radnog vremena

USLOVI: Kandidat za radno mesto nastavnika treba da ispunjava uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to da: a) ima odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika iz „Prosvetnog glasnika”, broj 8/2015 - kandidati za radno mesto 1, a kandidat za radno mesto 2 da ima odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika iz „Prosvetnog glasnika”, broj 8/2015; b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v) g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc), kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. popunjen i odštampan prijavni formular; 2. overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 3. dokaz da kandidat ima obavezno obrazovanje iz člana 140 ovog zakona - obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (uverenje ili potvrda): za kandidate koji ovo obrazovanje ne poseduju, u skladu sa članom 142 stav 2 nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; 4. dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u uslovima iz člana 139 Zakona (original ili overena kopija); 5. uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija); 6. dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; 7. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); 8. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat će dostaviti pre zaključivanja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

3) Spremačica

USLOV:. Kandidat za radno mesto spremačice treba da ispunjava uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to da: a) ima odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji poslova u Tehničke škole u Mladenovcu, tj. završenu osnovnu školu; b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v) g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji”Poslovi”. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. popunjen i odštampan prijavni formular; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi; 3. dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u uslovima iz člana 139 Zakona (original ili overena kopija); 4. uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); 6. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat će dostaviti pre zaključivanja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 647 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters