Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA „Dr ANDRA JOVANOVIĆ“ u Šabac (Poslato na 08-12-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 08.12.2021.

MEDICINSKA ŠKOLA
„Dr ANDRA JOVANOVIĆ“
15000 Šabac, Cara Dušana 9
tel. 015/342-175

Nastavnik predmetne nastave – hemija

Nastavnik predmetne nastave – hemija
sa 78% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluke US i 113/2017), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove popisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 8/2015, 11/2016, 13/2016-1, 13/2016-P, 2/2017-1, 2/2017-P, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 i 1/2021), i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa čl. 140, 142, 143 i 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj 8/2015, 11/2016, 13/2016-1, 13/2016-P, 2/2017-1, 2/2017-P, 13/2018 i 7/2019); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Uslovi iz tačaka 1), 3), 4) i 5) se dokazuju prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada i sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačka 2) pribavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz odštampan i čitko popunjen i svojeručno potpisan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs), dostaviti: kratku radnu biografiju; overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, odnosno uverenja o diplomiranju ukoliko diploma nije izdata, overenu kopiju dodatka diplomi sa podacima o položenim ispitima; overenu kopiju ili original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); overena kopija ili original izvoda iz matične knjige rođenih, potvrdu o nekažnjavanju nadležne policijske uprave (ne starije od 6 meseci), overenu kopiju dokaza o položenom ispitu za licencu ili uverenja o položenom stručnom ispitu, ukoliko je kandidat poseduje; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte; dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata, koji se u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neuredne, neblagovremene ili nepotpune prijave, kao i prijave čije fotokopije dokumenata nisu overene od strane nadležnog organa neće biti uzete u razmatranje. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju i kraću biografiju zainteresovani kandidati mogu dostaviti lično ili poštom u roku od 8 dana od dana oglašavanja na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”, uz obavezno dostavljanje adrese, telefona i imejl-adrese za kontakt. Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona: 015/342-175.


Pregledano: 982 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters