Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Vladičin Han (Poslato na 08-12-2021)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 08.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
17510 Vladičin Han
Bore Stankovića 40
tel. 017/474-807

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2021/22. godine, odnosno do 31.08.2022. godine

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno: da ima stečeno srednje obrazovanje (IV stepen stručne spreme) i da poseduje uverenje o savladanom programu obuke za pedagoškog asistenta (uvodni modul), u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS”, broj 87/19); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave, u originalu ili u overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, svedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju (original ili overena kopija), uverenje o savladanom programu obuke za pedagoškog asistenta (uvodni modul, original ili overena kopija); uverenje iz kaznene evidencije MUP- a da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvorau trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci dana u odnosu na dan isteka konkursa; dokaz o znanju srpskog jezika, osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tom jeziku ili su položili ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće školske ustanove. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Konkurs sprovodi komisija koju imenuje direktor u skladu sa zakonom. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa i budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Lice koje bude izabrano po konkursu, dužno je da priloži dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u oglasnim novinama „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja u prilogu sadrži sve priloge kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i ovim konkursom. Prijave podnositi na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Kontakt telefon: 017/474-807.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 992 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters