Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” u Vranje (Poslato na 08-12-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Oglas važi od: 08.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”
17500 Vranje, Južnomoravska 9
tel. 017/422-245

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene

USLOVI: predviđeni čl. 139, 140, 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 i 13/2018). U radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava sledeće uslove: 1. poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje (na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu treba da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine); 2. poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici; oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće; za krivična dela primanja ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. ima državljanstvo Republike Srbije, 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti ulova iz stava 1 tačke 1), 3)–5) sastvni su deo prijave na konkurs, a dokazi iz stava 1 tačka 2 ovoga člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovoga zakona je i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih je po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: 1. prijavni formular (kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rs i zajedno sa ostalom dokumentacijm dostavljaju školi), 2. biografiju, 3. original ili overenu kopiju diplome, odnosno uverenje, kojim se dokazuje odgovarajuće obrazovanje, 4. original uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), 6. dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iii rodoskvrnuće, za krivična dela primanje iii davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Srbije, original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci), 7. odgovarajući dokaz kojim se dokazuje znanje srpskog jezika, shodno članu 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Prijave (prijavni formular) sa potrebnim dokazima o ispunjenosti uslova za prijem, odnosno zasnivanje radnog odnosa, slati u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Vranju, Južnomoravska 9, 17500 Vranje, sa naznakom „Za konkurs” ili lično dostaviti upravi škole. Prijave koje ne ispunjavaju uslove konkursa u pogledu propisanog stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg obrazovanja, propisanog zanimanja (stručnog naziva), prijave koje budu nepotpune (ne sadrže sve zahtevane dokaze o ispunjenosti uslova konkursa) i neblagovremene, neće se uzimati u razmatranje prilikom odlučivanja u postupku prijema u radni odnos. Informacije povodom konkursa mogu se dobiti na telefon: 017/421-602, Marina Pešić Stošić, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”


Pregledano: 2480 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters