Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovalac poljoprivredne mehanizacije Puno radno vreme

na BIOTEHNOLOŠKA ŠKOLA “ŠUMATOVAC” u Aleksinac (Poslato na 08-12-2021)

Rukovalac poljoprivredne mehanizacije

Oglas važi od: 08.12.2021.

BIOTEHNOLOŠKA ŠKOLA “ŠUMATOVAC”
18220 Aleksinac, Tihomira Đorđevića bb.
tel. 018/800-792

Rukovalac poljoprivredne mehanizacije

USLOVI: Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Biotehnološke škole “Šumatovac” u Aleksincu broj 1509 od 13.09.2021. godine za radno mesto rukovalac poljoprivredne mehanizacije neophodno je: srednje obrazovanje i vozačka dozvola odgovarajuće kategorije. Za obavljanje poslova radnog mesta rukovaoca poljoprivredne mehanizacije radni odnos može se zasnovati sa licem koje ima III stepen stručne spreme i položen ispit za vozača F kategorije. Kandidati treba da ispunjava opšte uslove propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i posebne uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020). Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (formular je dostupan u delu: “Novo na sajtu”, na adresi: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu (overen prepis/fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis/fotokopiju); uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz Mup-a i nadležnog Osnovnog suda); overenu kopiju vozačke dozvole; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu). Uverenja ne treba da budu starija od 6 meseci. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na gorenavedenu adresu. Kontakt telefoni: 018/800-792 i 018/800-793.


Pregledano: 509 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters