Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik tehnike i tehnologije; Stručni saradnik bibliotekar; Stručni saradnik defektolog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „LAZA K. LAZAREVIĆ“ u Šabac (Poslato na 08-12-2021)

Nastavnik tehnike i tehnologije; Stručni saradnik bibliotekar; Stručni saradnik defektolog

Oglas važi od: 08.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„LAZA K. LAZAREVIĆ“
15000 Šabac, Masarikova 136
tel. 015/304-170

Nastavnik tehnike i tehnologije
u matičnoj školi u Šapcu

Stručni saradnik bibliotekar
za 50% radnog vremena, u matičnoj školi u Šapcu

Stručni saradnik defektolog
za 50% radnog vremena, u matičnoj školi u Šapcu

USLOVI: da kandidat ima visoku stručnu spremu – VII/1 stepen odgovarajuće grupe; da ispunjava posebne uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – i dr. zakon, 10/2019, 27/18 – dr. zakon i 6/20) i uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom podnese i dokaz o: 1. odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme (overenu fotokopiju diplome) 2. potvrdu o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. potvrdu da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od namanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; 5. dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4, 5 sastavni su deo prijave na konkurs, dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa neće se razmatrati. Prijave slati na gorenavedenu adresu ili lično predati u sekretarijatu škole, od 08 do 14 časova.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „LAZA K. LAZAREVIĆ“


Pregledano: 1105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters