Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“ u Doljevac (Poslato na 20-12-2021)

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jediniica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja broj: 120-01-151/2020-02 od 02.12.2021.godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca, raspisuje se

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM zbog:

POVEĆANOG OBIMA POSLA NA ODREĐENO VREME DO 31.03.2022. GODINE za radno mesto:

medicinska sestra/tehničar u ambulanti – 3 (tri) izvršioca u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa sa kućnim lečenjem i medicinskom negom, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom
ZAMENE DUŽE ODSUTNOG ZAPOSLENOG DO NjEGOVOG POVRATKA NA RAD NA ODREĐENO VREME NAJDUŽE DO 31.03.2022.GODINE za radno mesto:

medicinska sestra/tehničar u ambulanti – 2 (dva) izvršioca u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa sa kućnim lečenjem i medicinskom negom, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz stava 1. ove Odluke je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:- srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme) – opšti smer (medicinska

sestra – tehničar);

- položen stručni ispit;

-licenca nadležne komore;

-najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre - tehničara;

- poznavanje informacionih tehnologija, osnova statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- overenu fotokopiju diplome/uverenja o diplomiranju,

- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overenu fotokopiju licence nadležne komore,

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),

- fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige

venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- kratku biografiju.Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 31.03.2022.godine sa punim radnim vremenom. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs za medicinsku sestru/tehničara u ambulanti na određeno vreme do 31.03.2022.godine“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor mogu biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

DIREKTORKA

dr Vesna Zlatanović Mitić

Spec. urgentne medicine i master

menaDžmenta u sistemu zdravstvene zaštiteNAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu

Vremensko trajanje oglasa za posao:

20.12.2021. - 19.01.2022.
Vrsta rada:

Određeno

Broj radnika:

3

Mesto rada:

Doljevac;

Radno iskustvo:

Više od 6 meseci

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)

Obrazovanje:

Medicina

Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“


Pregledano: 806 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters