Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 21-12-2021)

Viši fizioterapeut
Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš

Broj: 03- 11261/3

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.96/2019) i Odluke dirktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03- 11261/2 od 16.12.2021. godine direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

VIŠI FIZIOTERAPEUT ……………….1 izvršilac

Opis poslova:

Radi na primeni dijagnostičkih i terapijskih procedura na odgovarajućim aparatima u lečenju i rehabilitaciji kako stacionarno smeštenih, tako i ambulantnih bolesnika;
Stara se o ispravnosti aparata i pravilnom rukovanju sa istim;
Stara se o stručnoj primeni dijagnostičkih i fizikalnih procedura;
Radi na ličnoj stručnoj edukaciji i na uvođenju novih rehabilitacionih procedura;
Upoznaje novoprimljene fizioterapeute sa spicifičnostima vode, peloida i primenom elektro, kinezi i drugih procedura u rehabilitaciji bolesnika;
Radi na izradi izveštaja o izvršenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama i vođenju ostale potrebne dokumentacije;
Radi i druge poslove po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika odeljenja, šefa odeljenja, šefa odseka, koordinatora odseka, glavne sestre, glavnog fizioterapeuta, odgovornog fizioterapeuta i lekara;
Za svoj rad odgovara direktoru Instituta, pomoćniku direktora za medicinska pitanja, načelniku odeljenja, šefu odeljenja, šefu odseka, koordinatoru odseka, glavnoj sestri, glavnom fizioterapeutu, odgovornom fizioterapeutu i lekarima.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- odluka US i 113/201, 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (Prečišćen tekst) od 19.05.2021. godine br.03-4041/1.

sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinske nauke: – na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; ili – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa položenim stručnim ispitom, licencom i najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.
Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

-Diploma o završenoj visokoj medicinskoj školi strukovnih studija – strukovni fizioteraput odnosno viši fizioterapeut

-Uverenje o položenom državnom – stručnom ispitu; -Licenca; -Lična karta; -Izvod iz matične knjige rođenih; -Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima. -Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš, ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme, za radno mesto Viši fizioterapeut“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Oglas traje od 21.12.2021.godine, do 29.12.2021.godine.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu

Vremensko trajanje oglasa za posao:

21.12.2021. – 20.01.2022.

Vrsta rada:

Određeno

Broj radnika:

1

Mesto rada:

Niš;

Radno iskustvo:

Nije bitno

Stepen obrazovanja:

Viša škola

Obrazovanje:

Medicina

Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Viša školaSkoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 1007 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters