Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na Dom zdravlja „Doljevac“ u Doljevac (Poslato na 22-12-2021)

Vozač sanitetskog vozila

Dom zdravlja „Doljevac“ , DoljevacNa osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jediniica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja broj: 120-01-151/2020-02 od 02.12.2021.godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca, raspisuje se:

O G L A SZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG ZAMENE PRIVREMENO ODSUTNOG ZAPOSLENOG DO NjEGOVOG POVRATKA NA RAD NAJDUŽE DO 31.03.2022.GODINE, za radno mesto:vozač sanitetskog vozila – 1 (jedan) izvršilac u Službi za pravne, ekonomske – finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja „DoljevacPored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja ,,Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedena radna mesta iz stava 1. ovog Oglasa je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:

- srednje obrazovanje;

- ispunjenost zdravstvenih uslova za rad vozača profesionalca;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.

Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- original ili overenu fotokopiju diplome,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (kod promene prezimena)

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),

- fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,

- kratku biografiju.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad najduže do 31.03.2022.godine. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs - VOZAČ SANITETSKOG VOZILA - NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG ZAMENE PRIVREMENO ODSUTNOG ZAPOSLENOG DO NjEGOVOG POVRATKA NA RAD NAJDUŽE DO 31.03.2022.GODINE“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

DIREKTORKA

dr Vesna Zlatanović Mitić

Spec. urgentne medicine i master

menaDžmenta u sistemu zdravstvene zaštiteOglas traje od 21.12.2021.godine, do 29.12.2021.godine

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu

Vremensko trajanje oglasa za posao:

22.12.2021. - 21.01.2022.

Vrsta rada:

Određeno

Broj radnika:

1

Mesto rada:

Doljevac;

Radno iskustvo:

Nije bitno

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - III stepen (3 godina)

Obrazovanje:

Saobraćaj

Rad na računaru:


Stepen obrazovanja:

Srednja škola - III stepen (3 godina)


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja „Doljevac“


Pregledano: 774 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters