Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

KUVAR na određeno vreme (u okviru 10%) Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 14-01-2022)

KUVAR na određeno vreme (u okviru 10%)

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” , Niš

Ul.Srpskih junaka br.2,

18 205 Niška Banja

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 247/2 od 12.01.2022. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove: KUVAR………………..1 izvršilac

Opis poslova:

Radi na pripremi svih vrsta jela;
Stara se o ekonomičnosti u pripremanju hrane po važećem normativu;
Izdaje, procionira pripremljenu hranu i odgovoran je za ispravnost, ukus i izgled;
Vodi tačnu evidenciju o broju izdatih obroka;
U odsutnosti vođe smene, a prema nalogu šefa kuhinje preuzima ulogu vođe smene kuhinje;
Odgovoran je za higijensko – sanitarnu ispravnost prostorije, radnih površina i sredstava sa kojima obavlja svoju delatnost;
Za vreme rada obavezno nosi čistu i urednu propisanu uniformu;
Radi i druge poslove iz svog domena po nalogu direktora i neposrednnih rukovodilaca;
Za svoj rad odgovara direktoru i neposrednim rukovodiocima.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (prečišćen tekst) od 16.12.2021. godine br.03 -11410/1.

sa srednjim obrazovanjem sa III ili IV stepenom stručne spreme ugostiteljsko-turističke struke

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta: -Diploma o završenom srednjem obrazovanju, III ili IV stepen stručne spreme, ugostiteljsko turističke struke, kuvar ; -Lična karta; -Izvod iz matične knjige rođenih;

-Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

-Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš, ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme (u okviru 10%) za radno mesto Kuvar.“ Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

14.01.2022. – 13.02.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Niš;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje:

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – III stepen (3 godina)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 948 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters