Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Hemijski tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 18-01-2022)

Hemijski tehničar
Gradski zavod za javno zdravlje

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-12265/2021Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.12.2021.godine i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-279/1 od 18.01.2022. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnosIOglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla do tri meseca.- Opis posla: učestvuje u procesu pripreme i analize uzoraka za fizička, fizičko-hemijska ispitivanja, pod stručnim nadzorom analitičara; učestvuje u obradi podataka laboratorijskih analiza i izradi odgovarajućih izveštaja; pravi potrebne reagense; učestvuje u vođenju laboratorijske dokumentacije; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Laboratorije, šefa Odseka i načelnika Laboratorije.- Uslovi:

srednje obrazovanje hemijske struke.


- Dodatni uslov:Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.
( Prethodno radno iskustvo u oblasti ispitivanja hemijskih i fizičko-hemijskih analiza namirnica; Obučenost za samostalno pripremanje i analizu uzoraka hrane primenom analitičkih metoda: volumetrija,elektrohemija, spektrofotometrija, gravimetrija, refraktometrija, denzitometrija, energetske vrednosti obroka; Potvrdu/Sertifikat o završenoj obuci za rad na spektrofotometru, pH metru, denzitometru, refraktometru, aparatu za određivanje belančevina Buchi i aparatu za određivanje masti Buchi; Iskustvo u primeni zahteva standarda ISO 17025, SRPS ISO 14001 i 9001 ).Poželjno je da kandidati dostave izjavu ustanove u kojoj su stekli iskustvo u radu za gore navedene dopunske uslove.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenom srednjem obrazovanju hemijske struke;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.


IIKandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

IIIRok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

18.01.2022. - 17.02.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Hemija i biohemija


Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 510 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters