Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Dom zdravlja “DOLjEVAC“ u Doljevac (Poslato na 11-02-2022)

Doktor medicine
Dom zdravlja “DOLjEVAC“

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“ DoljevacNa osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja broj: 120-01-151/2020-02 od 02.12.2021.godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca, raspisuje se

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA NA ODREĐENO VREME OD 01.03.2022 GODINE DO 31.03.2022. GODINE SA PUNIM RADNIM VREMENOM za sledeće radno mesto:

doktor medicine – 1 (JEDAN ) izvršilac u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem i medicinskom negom, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz stava 1. ove Odluke je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:- Visoka stručna sprema (VII-1 stepen stručne spreme), medicinski fakultet

(doktor medicine),

- položen stručni ispit,

- licenca nadležne komore,

- najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine;

- poznavanje informacionih tehnologija, osnova statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- overenu fotokopiju diplome/uverenja o diplomiranju,

- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overenu fotokopiju licence nadležne komore,

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o

radu),

- fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične

knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- kratku biografiju.Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos zbog povećanog obima posla na određeno vreme od 01.03.2022.god u trajanju do 31.03.2022.godine sa punim radnim vremenom. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava na konkurs za doktora medicine na određeno vreme od 01.03.2022. god do 31.03.2022.godine“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor mogu biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

DIREKTORKA

dr Vesna Zlatanović Mitić

Spec. urgentne medicine i master

menaDžmenta u sistemu zdravstvene zaštiteNAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

11.02.2022. - 19.02.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Medicina

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja “DOLjEVAC“


Pregledano: 741 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters