Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Blagajnik Puno radno vreme

na Dom zdravlja “DOLjEVAC“ u Doljevac (Poslato na 11-02-2022)

Blagajnik
Dom zdravlja “DOLjEVAC“

Dom zdravlja „DOLjEVAC“ Doljevac

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jediniica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br.96/2019), a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja RS broj 120-05-51/2020-02 od 02.12.2021. godine i odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca , raspisuje se

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM, NA ODREĐENO VREME, U TRAJANjU DO 31.03.2022. GODINE ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA

Za sledeće radno mesto:

Blagajnik – 1 (jedan) izvršilac u Službi za pravne, ekonomsko – finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja ,,Doljevac“

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 – Odluka US i 113/2017) kandidati treba da ispunjavju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz stava 1. ovog Oglasa je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.

USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:

- srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine iz oblasti ekonomije;

- poznavanje informacionih tehnologija, osnova statistike i načina dolaženja do informacija upotrebom interneta;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.

Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- original ili overenu fotokopiju diplome,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih ( kod promene prezimena)

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),

- fotokopiju lične karte,

- kratku biografiju.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme do 31.03.2022.godine zbog povećanog obima posla. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“ , ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs“ za radno mesto blagajnik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Ministrastva zdravlja RS, i sajtu Naciolanle službe za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor će biti pozvani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“ DIREKTORKA dr Vesna Zlatanović Mitić

Spec. urgentne medicine i master menaDžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

11.02.2022. – 19.02.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Ekonomija, finansije i osiguranje

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja “DOLjEVAC“


Pregledano: 1265 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters