Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U VRANjU u Vranje (Poslato na 12-04-2022)

Zapisničar u zvanju referent
OSNOVNI SUD U VRANjU

Opis poslova za radno mesto zapisničara u zvanju referent: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenji i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Vranju broj: SU I-9-10/2019 zapisničar obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji, piše po diktatu zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, odluke i druga pismena po diktatu, dostavnice i povratnice, daje na ekspediciju navedena pismena i konstatuje u spisima i elektronskom upisniku njihovu ekspediciju, sačinjava spisak predmeta za ročišta i ističe ga, vodi evidenciju o održanim i neodržanim ročištima, vodi računa o urednosti spisa, unosi podatke predviđene Sudskim poslovnikom u elektronski upisnik, stara se o čuvanju i prenosu podataka, vodi popis spisa, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda ili sudije kod koga je trenutno raspoređen i po nalogu šefa daktilobiroa.Uslovi za rad na radnom mestu zapisničara u zvanju referent: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za daktilografa 1A ili 1V klase i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

I Organ u kome se radno mesto popunjava:Osnovni sud u Vranju, ul. kralja Milana br.2, Vranje
II Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija
- „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno),
- „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
- „Poslovna komunikacija“ - proveravaće se pismeno putem simulacije.
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja ove kompetencije neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „Rad na računaru“) dostavi navedeni dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li isti može ili ne može da prihvati i kandidata će osloboditi testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ biće objavljene na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju.
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija
Posebne funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku su:

Za radno mesto zapisničara:

-poznavanje metoda i tehnika prikljupljanja, evidentiranja i ažiriranja podataka u bazama podataka,
- sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika,
-sposobnost vođenja internih knjiga

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se pisanim putem (test) i usmenim putem (razgovor sa kandidatom). Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od 30 minuta.

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera ponašajnih kompetencija.
3. Provera ponašajnih kompetencija
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se pisanim putem- upitnikom.
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašajnih kompetencija, sačinjenog od strane diplomiranog psihologa, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru ponašajnih kompetencija, pristupa se fazi u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti najkasnije u roku od dva meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
VI Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje - listu „Poslovi“.
VII Prijava na javni konkurs vrši se na obrascu prijave koji će biti dostupan na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju https://vr.os.sud.rs/ ili u štampanoj verziji u krivičnoj pisarnici Osnovnog suda u Vranju, u ul.kralja Milana br.2.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru od strane unutrašnje jedinice za upravljanje kadrovima pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.
VIII Ostali dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom su:
-biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu,
-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije,
-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,
-original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema navedena u uslovima za radno mesto,
-original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
-original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu,
-original uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci);
-drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Odredbama članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018) propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evndencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Osnovni sud u Vranju će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sâm dostavi, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu, koja predstavlja sastavni deo obrasca prijave na konkurs za radno mesto, kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti - da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da kandidat to učini sâm.

Za sve dokaze koji se prilažu u fotokopiji, fotokopija mora biti overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kalcelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, a ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.
IX Rok za podnošenje ostalih dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom, pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koje prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na adresu: Osnovni sud u Vranju, ul. kralja Milana br.2, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkih radnih mesta zapisničar“.
X Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak nakon isteka roka od osam dana za podnošenje prijava, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provere opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija i intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Osnovnog suda u Vranju, ul. kralja Milana br.2.

Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) iz prijava.
XI Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
XII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, radnim danima od 10,00 do 13,00 časova: Ivana Janjić, 017-432-990, lokal 207
XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Prijava na konkurs šalje se na adresu:Osnovni sud u Vranju, ul.kralja Milana br.2, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkih radnih mesta zapisničar“, ili se neposredno predaje u sedištu Osnovnog suda u Vranju, ul.kralja Milana br.2, prijemna kancelarija
NAPOMENE
-Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji https://vr.os.sud.rs/ i oglasnoj tabli Osnovnog suda u Vranju, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
-Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
-Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isključuju se iz daljeg izbornog postupka.
-Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci.
-Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
-Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona.
-Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ biće objavljeni na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju https://vr.os.sud.rs/
-Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
-Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se,

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

11.04.2022. - 28.04.2022.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

6
Mesto rada:

Vranje;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - III stepen (3 godina)
Obrazovanje:

Pravo i administracija
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - III stepen (3 godina)
Napomena:

bez diskriminacije, i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 1873 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters