Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrativni radnik za internog revizora Puno radno vreme

na Dom zdravlja “DOLjEVAC“ u Doljevac (Poslato na 21-04-2022)

Administrativni radnik za internog revizora
Dom zdravlja “DOLjEVAC“

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’ Broj: 388-1/2006 od 27.12.2006. godine, u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja Broj: 112-01-64/2022-02 od 25. februara 2022. godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca Broj: 344/2022 od 21.04.2022. godine, raspisuje se:O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM, NA NEODREĐENO VREME za sledeće radno mesto:Administrativni radnik za internog revizora - 1 (jedan) izvršilac u Službi za pravne, ekonomsko – finansijske i tehničke poslovePored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz ove Odluke je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja „Doljevac“.

USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:

Visoko obrazovanje:

Na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
Najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom na poslovima revizije, interne kontrole, finansijske kontrole ili računovodstveno – finansijskim poslovima;
Da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova interne revizije;
Da položi ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru u roku od godinu dana.
Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- original ili overenu fotokopiju diplome/uverenja o diplomiranju,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (kod promene prezimena)

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopija ugovora o radu/potvrda o radnom iskustvu),

- fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,

- dokaz da nije osuđivan,

- kratku biografiju.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na neodređeno vreme. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs – Administrativni radnik za internog revizora“.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor mogu biti pozvani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

Direktorka, dr Vesna Zlatanović Mitić, Spec. urgentne medicine i master

menaDžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

21.04.2022. - 29.04.2022.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Ekonomija, finansije i osiguranje

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja “DOLjEVAC“


Pregledano: 898 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters