Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 27-04-2022)

Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji
Gradski zavod za javno zdravlje

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-12265/2021Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.12.2021.godine i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-2031/1 od 27.04.2022. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnosIOglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto ZDRAVSTVENI SARADNIK – ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla do 3 meseca.Opis posla: samostalno obavlja analize uzoraka voda, sedimenta, zemljišta, otpada, vazduha, hrane i predmeta opšte upotrebe; učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova; radi sa savremenom instrumentalnom opremom; učestvuje u obradi podataka i izradi izveštaja, elaborata i studija; prati savremena dostignuća u oblasti sanitarne hemije; predlaže i uvodi nove metode ispitivanja; vrši kontrolu uzimanja uzoraka; obavlja edukaciju kadrova; nadzire rad laboratorijskih tehničara; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Laboratorije.Uslovi:

- Visoko obrazovanje/ diplomirani hemičar, diplomirani biohemičar, diplomirani fizikohemičar, diplomirani tehnolog:

na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.


Dodatni uslov:

- Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.

( Prethodno radno iskustvo u akreditovanoj laboratoriji na laboratorijskim poslovima ispitivanja voda, predmeta opšte upotrebe, hrane sa primenom klasičnih fizičko-hemijskih tehnika i instrumentalnih tehnika; Završene obuke i iskustvo u primeni i aktivno korišćenje standarda SRPS ISO/IEC 17025 u laboratoriji za hemijska ispitivanja– validacija i verifikacija metoda, procena merne nesigurnosti, kontrola kvaliteta u laboratoriji, sprovođenje internih provera, iskustvo u organizaciji i koordinaciji rada u laboratoriji sa izradom i vodjenjem dokumenata sistema kvaliteta i zaštite na radu ). Poželjno je da kandidat dostavi izjavu ustanove u kojoj je kandidat stekao iskustvo za gore navedene dodatne uslove.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenom fakultetu;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.


IIKandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.IIIRok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

27.04.2022. - 05.05.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Hemija i biohemija
Rad na računaru:

Windows(Srednji) - Poželjno; Obrada teksta – Word(Srednji) - Poželjno; Obrada tabela – Excel(Srednji) - Poželjno;
Jezik:

Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); - Poželjno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 597 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters