Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Projektant informacionih sistema i programa Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 05-05-2022)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-12265/2021 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.12.2021.godine, direktor Gradskog zavoda, Odluke direktora Gradskog zavoda V-5 broj2083/1 od 29.04.2022. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan (1) izvršilac na radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu, zbog povećanog obima posla do 3 meseca.

- Opis posla: analizira korisničke zahteve i sprovodi analizu poslovnog sistema i projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja; dređuje potreban broj ljudi za realizaciju projekta i koordinira njihovim aktivnostima; projektuje modele podataka, modele poslovnih procesa sa stanovišta aplikacija i korisničkog interfejsa; koordinira projektima realizacije programskih zahteva (projektna specifikacija); koordinira izradu poslovnih aplikacija; razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenje; sprovodi funkcionalno testiranje poslovnih aplikacija; planira obradu podataka koji se razmenjuju sa eksternim institucijama, a koji se koriste u poslovnim aplikacijama; koordinira izradu projektne i tehničke dokumentacije, kao i korisničkih uputstava; testira programske celine po procesima; analizira promene zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na eksploataciju i razvoj informacionog sistema; definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja; učestvuje u definisanju specifikacija za izradu programa prati primenu zakona i propisa iz oblasti radnih odnosa, zdravstva i zdravstvene informatike i izveštava načelnika o primeni propisa i zakona iz navedenih oblasti; vodi računa o svim propisanim dokumentima i obrascima za rad iz domena Centra; organizuje i koordinira rad na prikupljanju podataka iz datoteka (prioritet baza kadrova i štambilji); vrši logičku kontrolu prikupljenih podataka u saradnji sa zdravstvenim ustanovama; korigovane podatke prenosi iz osnovnih dokumenata na računarske medije, proverava tačnost ulaznih i izlaznih podataka i štampanog materijala; učestvuje u projektovanju informacionih sistema za potrebe Zavoda i regiona; pruža pomoć saradnicima iz zdravstvenih ustanova na teritoriji Beograda u vezi sa metodologijom rada i funkcionisanjem resursnih baza za koje je zadužen/odgovoran; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Jedinice i rukovodioca Centra.

Uslovi:

- Visoko obrazovanje:

na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje * * počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Godine.

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

Dodatni uslov:

Poznavanje rada sa medicinskim bazama podataka.

Poželjno dostaviti dokaz o poznavanju rada sa madicinskim bazama podataka.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na Oglas podnose fotokopije ( neoverene ) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenom visokom obrazovanju;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih;
sertifikat/potvrda o poznavanju rada na računaru;
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

05.05.2022. – 13.05.2022.



Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 500 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters