Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

PROGRAMER-INŽENjER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 05-05-2022)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-12265/2021Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.12.2021.godine, Odluke direktora Gradskog zavoda V-5 broj2080/1 od 29.04.2022. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnosIOglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:1. Jedan (1) izvršilac na radno mesto PROGRAMER-INŽENjER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu, zbog povećanog obima posla u trajanju do tri meseca.Opis posla: realizuje korisničke zahteve, odnosno dizajn informacionih sistema, odnosno aplikacija; pruža stručnu poršku u projektovanju modela podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa IS; pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; izrađuje aplikativne programe; programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka; testira programske celine po procesima učestvuje u poslovima projektovanja informacionog sistema u okviru delatnosti ustanove; izrađuje programe prema idejnom projektu u programskom alatu koji se primenjuje u ustanovi; učestvuje u razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i učestvuje u njegovoj implementaciji u regionu; obavlja edukaciju potrebnih kadrova za rad sa programima u okviru ustanove; vrši obradu podataka, kontrolu i sistem analizu validnosti podataka; obavlja terenski rad u slučaju distribucije programa drugim ustanovama – pružanje stručno-metodološke pomoći; vrši sistem analizu stanja rada programa i njegovu adaptaciju u slučaju eventualnih izmena i dopuna u planu i programu sistema rada delatnosti ustanove; prati razvoj informacionih sistema delatnosti u okviru ustanove i njihovu kompatibilnost sa drugim ustanovama; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Jedinice i rukovodioca Centra.Uslovi:

- Visoko/Više obrazovanje Informatičke struke:

na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatni uslov:

Poznavanje rada sa medicinskim bazama podataka. Poželjno dostaviti dokaz o poznavanju rada sa madicinskim bazama podataka.


Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije ( neoverene ) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenom visokom obrazovanju informatičke struke;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih;
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.


IIKandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.IIIRok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

05.05.2022. - 13.05.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Informatika i računarstvo
Rad na računaru:

Windows(Napredni) - Obavezno; Obrada tabela – Excel(Napredni) - Obavezno; Obrada teksta – Word(Napredni) - Obavezno;
Jezik:

Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); - Poželjno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 187 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters