Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 06-05-2022)

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU Beograd, kralja Milutina 50 e-mail: office@neonatologija.rs

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
Beograd, kralja Milutina 50
e-mail: office@neonatologija.rs

Viši fizioterapeut
do povratka odsutnog zaposlenog sa privremene sprečenosti za rad po osnovu održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege deteta – jedan izvršilac

USLOVI: pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: VI stepen stručne spreme – viši fizioterapeut, uverenje o položenom stručnom ispitu. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju, Beograd. Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj Višoj medicinskoj školi-smer viši fizioterapeut, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte, fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih, ukoliko je prezime promenjeno, a ukoliko nije priložiti fotokopiju izvoda iz Matične knjige rođenih, potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom, fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduju). Probni rad u trajanju od tri meseca. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su da dostave overene kopije gore navedene dokumentacije. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od objavljivanja na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta za neonatologiju, Beograd, Ulica. kralja Milutina broj 50, u zatvorenoj koverti sa naznakom na koje za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Napomena: obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 587 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters