Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 09-05-2022)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-12265/2021Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.12.2021.godine, direktor Gradskog zavoda i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-2155/1 od 09.05.2022. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:1. Dva ( 2 ) izvršioca na radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, zbog povećanog obima posla do šest meseci.Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu; prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima; sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada; uzima i uzorkuje biološki i drugi materijal za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu i na terenu; vodi evidenciju lica koja podležu obavezi zdravstvenog nadzora; učestvuje u epidemiološkom izviđanju i istraživanju u vanrednim situacijama; učestvuje u sprovođenju zdravstveno-vaspitnog rada; vrši unos podataka u elektronsku bazu podataka, određuje vrstu pregleda i naplatu; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora tehničara, glavnog tehničara Centra i načelnika Jedinice.Uslovi:

- srednje obrazovanje medicinske struke;

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju;

- vozač B kategorije;

- poznavanje rada na računaru.Dodatni uslov:

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.

( iskustvo u terenskom radu – istraživanje epidemije, distribucija i popis vakcina; dobro poznavanje rada na računaru u programima ELTON, COVID baza, baza zaraznih bolesti ).Poželjno je da kandidat dostavi dokaz o stečenom iskustvu na gore navedenim poslovima.Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenoj srednjoj školi medicinske struke;
uverenje o položenom stručnom ispitu;
licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
fotokopija vozačke dozvole;
sertifikat/potvrda o poznavanju rada na računaru;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.


II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

09.05.2022. - 17.05.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

2
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Windows(Srednji) - Obavezno; Obrada tabela – Excel(Srednji) - Obavezno; Obrada teksta – Word(Srednji) - Obavezno;
Jezik:

Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); - Poželjno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 298 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters