Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani inženjer geologije Puno radno vreme

na Geološki zavod Srbije u Beograd (Poslato na 10-05-2022)

Geološki zavod Srbije

Rovinjska br. 12

Broj: 111-00-4/2022-04
Datum: 28. april 2022. godine
Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br.
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20) i člana 9. stav 1. Uredbe o
internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni
glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Geološki zavod Srbije oglašava
JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U GEOLOŠKOM ZAVODU SRBIJE
I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Geološki zavod Srbije, Rovinjska br. 12, Beograd
II Radna mesta koja se popunjavaju:
1. Radno mesto za podršku poslovima istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina,
razvrstano u zvanju mlađi savetnik, u Odeljenju za nemetalične mineralne sirovine, u Sektoru za
istraživanje ležišta mineralnih sirovina – 2 izvršioca;
Opis poslova: Učestvuje u poslovima istraživanja ležišta mineralnih sirovina pri izradi
osnovnih geoloških projekata i izradi listova metalogenetske karte; pruža stručnu podršku u
izradi izveštaja o potencijalnosti područja u pogledu pronalaženja ležišta nemetaličnih
mineralnih sirovina; učestvuje u prikupljanju podataka za realizaciju izveštaja o rezultatima
izvršenih istraživanja; učestvuje u terenskom radu geoloških istraživanja nemetaličnih
mineralnih sirovina; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program
Geologija-Ekonomska geologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB
bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim
strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili
specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili
najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i
potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.
2. Radno mesto za poslove istraživanja energetskih mineralnih sirovina, razvrstano u
zvanju savetnik, u Grupi za energetske mineralne sirovine, u Sektoru za istraživanje ležišta
mineralnih sirovina – 1 izvršilac;
Opis poslova: Obavlja terenska geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina;
izrađuje izveštaje o potencijalnosti područja energetskih mineralnih sirovina – uran, torijum,
ugalj, nafta, zemni gas, uljni škriljci; definiše oblik, veličinu i koncentraciju korisnih
komponenti ležišta; izrađuje geološko-ekonomsku ocenu rentabilnosti eksploatacije
energetskih mineralnih sirovina; učestvuje u izradi katastra energetskih mineralnih sirovina
Republike Srbije; učestvuje u izradi karata i standarda o potencijalnosti energetskih
mineralnih sirovina; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program
Geologija – Modul: Ekonomska geologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje
240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,
specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje
četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u
struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za
obavljanje poslova radnog mesta.
3. Radno mesto za podršku geofizičkih istraživanja, razvrstano u zvanju mlađi savetnik, u
Grupi za geofizička istraživanja, u Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina – 1
izvršilac;
Opis poslova: Učestvuje u obavljanju istraživanja fizičkog polja Zemlje; prikuplja podatke i
učestvuje u istraživanjima sastava i strukturne građe zemljine kore na terenu; učestvuje u
izučavanju prirodnih kontaminenata životne sredine; prikuplja podatke i učestvuje u izradi
izveštaja o rezultatima geofizičkih istraživanja; obavlja i druge poslove po nalogu
rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program
Geofizika) ili stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u
obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim
studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od
najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog
iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni
stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.
4. Radno mesto za podršku poslovima inženjerskogeološkog istraživanja, razvrstano u
zvanju mlađi savetnik, u Grupi za inženjersku geologiju, u Odeljenju za inženjersku geologiju i
geomehaničku laboratoriju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju – 1 izvršilac;
Opis poslova: Učestvuje u poslovima inženjerskogeoloških istraživanja na terenu pri izradi
listova OIGK; učestvuje u prikupljanju podataka za izveštaj o geohazardima; prikuplja popdatke
za realizaciju inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe prostornog planiranja; učestvuje u
obradi podataka prethodnih/ranijih inženjerskogeoloških istraživanja; učestvuje u pripremi
radnih verzija grafičke i tehničke dokumentacije o izvršenim inženjerskogeološkim
istraživanjima; obavlja manje složene poslove inženjerskogeološkog kartiranja; prikuplja
podatke i informacije za pripremu radnih materijala za izradu projekata, studija, izveštaja i
elaborata; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program
Geotehnika) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim
studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili
specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili
najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i
potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.
5. Radno mesto hidrogeolog istraživač, razvrstano u zvanju savetnik, u Odeljenju za
hidrogeologiju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju – 1 izvršilac;
Opis poslova: Obavlja poslove u okviru osnovnih hidrogeoloških istraživanja i radi na
terenu; učestvuje u istraživanju geotermalne energije, mineralne i termomineralne vode;
učestvuje u hidrogeološkim istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja; učestvuje u izradi
programa rada godišnjih i dugoročnih programa izvođenja osnovnih hidrogeoloških
istraživanja; učestvuje u izradi izveštaja o radu Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu
načelnika Odeljenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program
Hidrogeologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim
studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili
specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen
stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje
poslova radnog mesta.
6. Radno mesto za poslove podrške hidrogeološkim istraživanjima, razvrstano u zvanju
mlađi savetnik, u Odeljenju za hidrogeologiju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju – 2
izvršioca;
Opis poslova: Učestvuje u istraživanju geotermalne energije, mineralne i termomineralne
vode; učestvuje u hidrogeološkim istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja; učestvuje na
poslovima u okviru osnovnih hidrogeoloških istraživanja na terenu; učestvuje u izradi
izveštaja o radu Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program
Hidrogeologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim
studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili
specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili
najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i
potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.
7. Radno mesto održavanje informacionog sistema – administrator, razvrstano u zvanju
savetnik, u Grupi za analitičko praćenje primenjenih geoloških istraživanja i informacionu
podršku, unutrašnja jedinica izvan sastava Sektora – 1 izvršilac;
Opis poslova: Održava infrastrukturu informacionog sistema,servera sa operativnim
sistemima, održava aktivnu i pasivnu mrežnu opremu i lokalnu mrežu i sprovodi mere za
unapređenje sistema; izrađuje program rada za informacionu podršku i uvodi u primenu nove
softvere; prati preporuke i propise iz delokruga rada Grupe i učestvuje u njihovoj
implementaciji; sprovodi procedure u vezi bezbednosti podataka, prava pristupa resursima i
postupka čuvanja podataka; učestvuje u izradi planova iz delokruga Grupe i izradi izveštaja o
radu iz delokruga rada Grupe; učestvuje u izradi informatičkih projekata i koordinira rad sa
korisnicima u cilju identifikacije osnovnih procesa i modela podataka, izrade modela
resursa; prati najnovija tehničko-tehnološka dostignuća i tendencije digitalizacije i radi na
njihovoj implementaciji; radi na uvođenju novih softverskih rešenja i razvoju informacionog
sistema Zavoda i E-Usluga; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija), ili obrazovno-
naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim
akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,
specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na
osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na
fakultetu, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje tri
godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije
za obavljanje poslova radnog mesta.
III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri
zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor
kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte
funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi
intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju
opšte funkcionalne kompetencije. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje
kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih
kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija
u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
 Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa
(pisano)
 Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na
računaru ili uvidom u odgovarajući sertifikat)
 Poslovna komunikacija – proveravaće se putem pisane simulacije
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“
(posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta,
obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći
sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz koji je tražen u konkursnom postupku o
posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen
testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u
potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i dokaz o poznavanju rada na računaru u
originalu ili overenoj fotokopiji. Samo kandidati čiji sertifikat potvrđuje posedovanje
znanja o svakom od navednih pojedinačnih programa mogu biti oslobođeni testiranja
kompetencije digitalna pismenost. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da
li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs
2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među
kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se
provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
1) Radno mesto za podršku poslovima istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina,
razvrstano u zvanju mlađi savetnik, u Odeljenju za nemetalične mineralne sirovine, u Sektoru za
istraživanje ležišta mineralnih sirovina
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni
poslovi (metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se
putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta,
propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim
istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga
radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o
rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije; – posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“
kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(vozačka dozvola „B“ kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku
dozvolu u overenoj fotokopiji.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs .
2) Radno mesto za poslove istraživanja energetskih mineralnih sirovina, razvrstano u
zvanju savetnik, u Grupi za energetske mineralne sirovine, u Sektoru za istraživanje ležišta
mineralnih sirovina
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada studijsko-analitički
poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost
kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem usmene
simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz nadležnosti
organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene
simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi i akti
iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i
elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije; – posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“
kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(vozačka dozvola „B“ kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku
dozvolu u overenoj fotokopiji.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
3) Radno mesto za podršku geofizičkih istraživanja, razvrstano u zvanju mlađi savetnik, u
Grupi za geofizička istraživanja, u Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni
poslovi (metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se
putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta,
propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim
istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga
radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o
rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije; – posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“
kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(vozačka dozvola „B“ kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku
dozvolu u overenoj fotokopiji.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
4) Radno mesto za podršku poslovima inženjerskogeološkog istraživanja, razvrstano u
zvanju mlađi savetnik, u Grupi za inženjersku geologiju, u Odeljenju za inženjersku geologiju i
geomehaničku laboratoriju
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada studijsko-analitički
poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost
kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem usmene
simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi i akti iz
nadležnosti i organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi i akti
iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i
elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije; – posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“
kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(vozačka dozvola „B“ kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku
dozvolu u overenoj fotokopiji.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
5) Radno mesto hidrogeolog istraživač, razvrstano u zvanju savetnik, u Odeljenju za
hidrogeologiju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada studijsko-analitički
poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost
kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem usmene
simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi i akti iz
nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi i akti
iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i
elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije; – posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“
kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(vozačka dozvola „B“ kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku
dozvolu u overenoj fotokopiji.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
6) Radno mesto za poslove podrške hidrogeološkim istraživanjima, razvrstano u zvanju
mlađi savetnik, u Odeljenju za hidrogeologiju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni
poslovi (metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se
putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta,
propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim
istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga
radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o
rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije; – posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“
kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(vozačka dozvola „B“ kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku
dozvolu u overenoj fotokopiji.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
7) Radno mesto održavanje informacionog sistema – administrator, razvrstano u zvanju
savetnik, u Grupi za analitičko praćenje primenjenih geoloških istraživanja i informacionu
podršku, unutrašnja jedinica izvan sastava Sektora
-posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada informatički poslovi
(TCP/IP i DNS; serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) – proveravaće se putem
pismene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta,
propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim
istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
-posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga
radnog mesta – Zakon o elektronskoj upravi i Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje
elektronske uprave) – proveravaće se putem usmene simulacije;
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
3. Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje
rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa;
Savesnost, posvećenost i integritet) – provera će se vršiti putem psihometrijskih testova i
intervjua baziranom na kompetencijama za sva radna mesta.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –
proveravaće se putem intervjua sa komisijom.
ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:
IV Mesto rada: Beograd, ul. Rovinjska br.12
V Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs (putem pošte): Geološki
zavod Srbije, Beograd, ul.Rovinjska br.12, 11124 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.
Neposredan prijem popunjenog obrasca prijave na konkurs vrši se na šalteru pisarnice Uprave
za zajedničke poslove republičkih organa, ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd (na koverti je
potrebno navesti da je primalac Geološki zavod Srbije, sa naznakom „Za javni konkurs”).
VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Jovana Stikić, kontakt telefon: 064/85-05-
813, od 10 do 12 časova.
VII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa
punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže
povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče
narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za
zapošljavanje.
IX Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet
prezentaciji Geološkog zavoda Srbije i Službe za upravljanje kadrovima.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave
učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što
komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave,
dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
X Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre
intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o
državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili
overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija
dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim
poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili
overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za radna mesta pod rednim
brojem 2 i 5.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i
izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno
mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika
(izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi
mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih
sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i
fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno
opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16 i
95/18-autentično tumačenje) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj
dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno
razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u
službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u
državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa
u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz
službenih evidencija.
XI Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog
postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od
dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji
na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se
obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu
adresu Geološkog zavoda Srbije (putem pošte) ili neposerdno na šalteru pisarnice Uprave za
zajedničke poslove republičkih organa, ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd.
XII Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno
radno vreme.
XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa
učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji
ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u
obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 1. juna 2022. godine, o
čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim
obrascima prijave.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i
ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 2 (istočno krilo). Intervju sa komisijom obaviće se u
prostorijama Geološkog zavoda Srbije, Beograd, Rovinjska broj 12. Učesnici konkursa koji su
uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu
sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje
navedu u svojim obrascima prijave.
Napomene:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema
položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen
državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad
za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni
službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni
stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog
odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs
sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Geološkog zavoda Srbije. Ovaj konkurs
se objavljuje na internet prezentaciji (www.gzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Geološkog zavoda
Srbije, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-
uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne
službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom
gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Geološki zavod Srbije


Pregledano: 808 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters