0

Aplikacija

Nastavnik stranog jezika - Hispanistika Puno radno vreme

na ALFA BK UNIVERZITET u Beograd (Poslato na 13-05-2022)

ALFA BK UNIVERZITET

objavljuje

KONKURSza izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast - HispanistikaKandidati koji konkurišu za izbor i zasnivanje radnog odnosa, pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), članom 121. Statuta Alfa BK Univerziteta i odredbama Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Alfa BK Univerziteta.Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati podnose:

Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena;
Uverenje o državljanstvu;
Overene fotokopije diploma o svim završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci;
Biografiju sa bibliografijom u štampanom i elektronskom obliku- na kompakt disku u Word formatu i pratećim materijalom (naučni odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim časopisima ili zbornicima);
Uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju;
Popunjenu prijavu na konkurs, sa označenjem za koje se radno mesto konkuriše.


Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.Univerzitet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata.Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu: Alfa BK Univerzitet, Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 3 ili putem elektronske pošte: konkurs@alfa.edu.rsObaveštenja se mogu dobiti na: konkurs@alfa.edu.rsNAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

13.05.2022. - 20.05.2022.


Skoro postavljeni poslovi ALFA BK UNIVERZITET


Pregledano: 75 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters