Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 06-06-2022)

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
Beograd, Kralja Milutina 50

Medicinska sestra - tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2
(pedijatrijskog ili opšteg smera), probni rad od tri meseca
4 izvršioca

USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove medicinske sestre pedijatrijskog ili opšteg smera: IV stepen stručne spreme - srednja medicinska sestra pedijatrijskog ili opšteg smera, položen stručni ispit. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju, Beograd.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto medicinske sestre pedijatrijskog ili opšteg smera, za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave:
- fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
- fotokopije svedočanstava za sve razrede srednje škole
- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
- fotokopiju lične karte
- fotokopiju uverenja o državljanstvu
- fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je prezime promenjeno, a ukoliko nije priložiti fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom
- fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduju).

Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su da dostave overene kopije gore navedene dokumentacije.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta za neonatologiju, Beograd, Ulica kralja Milutina broj 50, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www.neonatologija.rs.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 483 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters