Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA "IRIG" u Irig (Poslato na 06-06-2022)

DOM ZDRAVLjA “IRIG

Vojvode Putnika 5, Irig

Tel/faks: 022/2462-030

E-pošta: dzirig@mts.rs

PIB: 105201817

Matični broj: 08879346

Broj: 882/22

Datum: 03.06.2022.godine

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, APV i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.96/2019 i 58/2020 – Aneks I), člana 24-27. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017, 95/2018 – autentično tumačenje), Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-64/2022-02 od 23.05.2022.godine, Zaključka 51 – broj: 112-3494/2022 od 28.04.2022.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, člana 23. Statuta Doma zdravlja “Irig” kao i Odluke direktora broj 880/22 od 03.06.2022.godine Dom zdravlja „Irig“ raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme

sa punim radnim vremenom i to:

DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR….. ………………………………………………..1 izvršilac

za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih sa hitnom medicinskom pomoći sa sanitetskim prevozom.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

Naziv radnog mesta Doktor medicine izabrani lekar
Opšti / tipični opis posla
Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;
Radi u preventivnim savetovalištima;
Organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;
Učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);
Obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje vrstu i način lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;
Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko – tehnička pomagala;
Daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada;
Zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;
Učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
Planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite,
Utvrđuje vreme i uzrok smrti;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebe uslove:

Visoko obrazovanje – Medicinski fakultet:

Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine,
Na osnovni studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
Položen stručni ispit;
Licenca;
Najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom i e-mail adresom,
Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,
Diploma o završenom Medicinskom fakultetu (overena fotokopija),
Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
Licenca lekarske komore ili Rešenje o upisu (overena fotokopija),
Kandidati koji imaju radno iskustvo odgovarajući dokaz o tome (fotokopija radne knjižice, potvrde, uverenja i sl.),
Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,
Fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
Fotokopija uverenja o državljanstvu,
Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati,
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci),
Uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Doktora medicine na neodređeno vreme“. Dom zdravlja „Irig“ Direktor

______________________

dr Nebojša Acin

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

06.06.2022. – 13.06.2022.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA "IRIG"


Pregledano: 341 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters