Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Наставник предметне наставе – наставник електротехничке групе предмета са 50% радног времена и коо Puno radno vreme

na ТЕХНИЧКА ШКОЛА u Mladenovac (Poslato na 15-06-2022)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75
Наставник предметне наставе
– наставник електротехничке групе предмета са 50% радног времена и координатор практичне наставе електротехничке струке са 50% радног времена
на одређено време до повратка
запосленог са функције, а најкасније до 05.05.2026. године
УСЛОВ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника из „Просветног гласника”, број 8/2015, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ да кандидат има обавезно образовање из члана 140 овог закона – образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или потврда): за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или оверена копија); 5. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); 6. доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику; 7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.


Skoro postavljeni poslovi ТЕХНИЧКА ШКОЛА


Pregledano: 536 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters