Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač u domu učenika Puno radno vreme

na SREDNJA ŠКOLA „SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIКA u Aleksandrovac (Poslato na 15-06-2022)

SREDNJA ŠКOLA „SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIКA
37230 Aleksandrovac Кruševačka 8-10 tel. 037/3751-117
Vaspitač u domu učenika
USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, i to: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena polja društveno-humanitarnih, prirodno-matematičkih nauka ili polja umetnosti (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), VII stepen stručnost VSS: filološki fakultet – odsek za srpski jezik i književnost, filozofski fakultet, prirodno matematički fakultet, fakultet političkih nauka, fakultet muzičke umetnosti i lica koja imaju visoku stručnu spremu i ispunjavaju druge uslove za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pored napred navedenih uslova, potrebno je da svi kandidati ispunjavaju opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18) i posebne uslove propisane u članu 139 i članu br.140 Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20): da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da poseduje znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, iza koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome); dokaz da je državljanin Republike Srbije (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci – originali ili overene fotokopije); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); dokaz da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, iza koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a i uverenje iz suda ne starije od 6 meseci – original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Кonkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem kandidata u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Кandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavljanja obrazložene liste. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave treba dostaviti lično ili poslati na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti preko telefona 037/3751-117.


Pregledano: 980 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters