Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Васпитач, Медицинска сестра - васпитач, Педагог или психолог Puno radno vreme

na ППУ “БАЈКА” u Obrenovac (Poslato na 22-06-2022)

ППУ “БАЈКА”
11500 Обреновац, Четврта 13 тел. 069/2477-539
Васпитач на одређено време до 3 месеца
Медицинска сестра - васпитач на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
Педагог или психолог на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме, односно врста образовања, дозвола за рад, радно искуство - за васпитаче и сараднике утврђује се сагласно са законским прописима у области образовања и васпитања. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеном високом образовању (васпитач, психолог и педагог); диплома о завршеном средњем образовању (медицинска сестра - васпитач); лиценца издата од надлежне установе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; очитана лична карта; лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком за које радно место се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли послодавца и достављена кандидатима који не буду изабрани, путем имејла наведеног у поднетој документацији, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Приватна предшколска установа „Бајка“ број 11-30/1/2019 од 25.08.2019. године.


Pregledano: 949 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters