0

Aplikacija

Секретар установе Puno radno vreme

na ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I” u Gornji Milanovac (Poslato na 22-06-2022)

ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
32300 Горњи Милановац тел. 032/720-465, 032/711-814
Секретар установе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), потребно је да кандидати испуњавају и услове у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Краљ Александар I”: 1. да имају високо образовање стечено: а) на студијама другог степена из области правних наука (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, в) познавање рада на рачунару; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - да зна српски језик (само за кандидате који образовање нису стекли на српском језику), пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошко развоја (налази се на сајту Министарства). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи комисија именована од стране директора школе. Пријаве слати на адресу: ОШ ”Краљ Александар I”, Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2. Контакт телефони: 032-720-465, 032/711-814.


Pregledano: 94 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters