0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na GIMNAZIJA IVANJICA u Ivanjica (Poslato na 22-06-2022)

GIMNAZIJA IVANJICA
32250 Ivanjica, 13. septembar 58 tel. 032/661-116
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs
Nastavnik engleskog jezika
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21): 1) da ima odgovarajuće obrazovanje za radno mesto nastavnika engleskog jezika u gimnaziji u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21) i čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 4/2022 od 5. maja 2022.). Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za engleski jezik može da izvodi: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; profesor engleskog jezika i književnosti i italijanskog jezika i književnosti; profesor engleskog jezika i književnosti i nemačkog jezika i književnosti; diplomirani filolog anglista; diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama / programima: Jezik, književnost, kultura, modul Engleski jezik i književnost; Engleski jezik i književnost; Anglistika; Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom). 2) Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; uverenje o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja, izdato od strane MUP Srbije; dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; radnu biografiju - poželjno. Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Originali uverenja ne smeju biti stariji od šest meseci. Кandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na gore navedenu adresu, sa naznakom na koverti „Za konkurs”.


Pregledano: 140 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters