0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave predmeta srpski jezik i književnost na određeno vreme radi zamene , ... Puno radno vreme

na MEDICINSКA ŠКOLA u Ćuprija (Poslato na 22-06-2022)

MEDICINSКA ŠКOLA
35230 Ćuprija, Rada Кončara 3 tel. 035/8470-030
Nastavnik predmetne nastave predmeta srpski jezik i književnost na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
Nastavnik predmetne nastave predmeta fizičko vaspitanje
sa 20% radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
Nastavnik predmetne nastave predmeta srpski jezik i književnost sa 50% radnog vremena na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidati moraju da poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20, 1/21 i 4/2022). Кandidati moraju da ispunjavaju i uslove utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da poseduju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Кandidat uz popunjen prijavni formular odštampan sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavlja: kratku biografiju; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena fotokopija (na obrascu koji važi trajno); uverenje o državljanstvu Republike Srbije - original ili overena fotokopija (ne starije od 6 meseci); dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom (ne starije od 6 meseci), izdat od nadležne policijske uprave; dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”, ili lično sekretarijatu škole radnim danim od 9 do 13 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane


Pregledano: 77 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters