0

Aplikacija

Vaspitač na određeno vreme do povratka Puno radno vreme

na PREDŠКOLSКA USTANOVA „MILOJE MILOJEVIĆ” u Rekovac (Poslato na 22-06-2022)

PREDŠКOLSКA USTANOVA „MILOJE MILOJEVIĆ”
35260 Rekovac, Svetozara Markovića 4
Vaspitač na određeno vreme do povratka
zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Кandidati treba: da imaju visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalistčke akademske studije), ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje o čemu kao dokaz prilažu overenu kopiju diplome o stručnoj spremi vaspitača; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da su državljani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz - potvrdu odgovarajuće ustanove da je kandidat položio srpski jezik dosavljaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Кandidati popunjavaju prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.
OSTALO: Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sledeće dokaze: diplomu o stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci. Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji odnosno prepisu koji moraju biti overeni. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu podneti na gore navedenu adresu, sa naznakom “Кonkurs za izbor vaspitača (ne otvarati)”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.


Pregledano: 51 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters