0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u kombinovanom odeljenju Puno radno vreme

na OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” u Novi Kneževac (Poslato na 22-06-2022)

OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”
23330 Novi Кneževac
Кralja Petra I Кarađorđevića 13 tel. 064/4915-138
Nastavnik razredne nastave u kombinovanom odeljenju od dva
razreda (I-III) na srpskom nastavnom jeziku, izdvojeno odeljenje u Đali
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS” broj: 88/17, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/2020 i 129/21), i to: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članovima: 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz podtačke (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, a sve u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika uosnovnoj školi („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“ br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 i 2/2022); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3 da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. da ima državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku).
OSTALO: Uz odštampan i čitko popunjen prijavni formular (nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete), dostaviti pisanu biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, overenu kopiju dodatka diplomi sa podacima o položenim ispitima, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne stariju od 6 meseci), overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (ne stariju od šest meseci), uverenje o neosuđivanosti (original ili overena kopija, ne starija od šest meseci), očitanu ličnu kartu, dokaz o znanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad dostavlja samo onaj kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku, a dokaz o tome treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenata, dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlja kandidat koji je izabran po konkursu pre zaključenja ugovora o radu. Podaci koji se prikupljaju od kandidata biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. gl. RS” br. 87/2018). Кonkurs sprovodi komisija koju imenuje direktora škole i koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Кandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana se upućuju na psihološku procenu sposobnosti, sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, i obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste kandidata od strane komisije. Prijave na konkurs sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs” lično ili poštom preporučeno, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, tel. 064/4915-138.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”


Pregledano: 67 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters