0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ” u Kragujevac (Poslato na 22-06-2022)

OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”
34000 Кragujevac, Svetozara Markovića 13 tel. 034/301-975
Nastavnik razredne nastave
USLOVI: Кandidati, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati uslove za prijem u radni odnos utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021 i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije, da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi, i to: original ili overena kopija diplome, odn. uverenja kojim se dokazuje odgovarajuće visoko obrazovanje; uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - uverenje iz MUP-a ne starije od 6 meseci; dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat prilaže pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili overeni prepisi / fotokopije. Rok za dostavu prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na gore navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Informacije se mogu dobiti na gore navedeni broj telefona. Potrebno je da kandidati u prijavi dostave i broj telefona za kontakt.


Pregledano: 164 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters