0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „DRAGIŠA MIHAILOVIĆ” u Kragujevac (Poslato na 22-06-2022)

OSNOVNA ŠКOLA „DRAGIŠA MIHAILOVIĆ”
34000 Кragujevac, Radovana Mićovića bb.
tel. 034/323-423
Sekretar škole
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz čl. 132 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 i 10/2019, 27/2018 - dr.zakon, 6/2020 i 129/2021) i to: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa članom 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 - dr.zakon, 6/2020 i 129/2021), da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi i to: dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overen prepis ili overena fotokopija diplome traženog stepena i vrste obrazovanja, odnosno uverenja - ako diploma nije izdata - overa ne starija od 6 meseci); ukoliko kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje ili potvrda o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci orginal ili overena fotokopija); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijava na konkurs treba da sadrži i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, kontakt telefon), radno mesto na koje kandidat konkuriše. Кandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “Za konkurs za radno mesto sekretar škole” dostaviti na adresu Ulica Radovana Mićovića b.b., Кragujevac. Telefon za kontakt je 034/323-423.


Pregledano: 299 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters