0

Aplikacija

Nastavnik tehnike i tehnologije i informatike sa 53% radnog vremena Puno radno vreme

na OŠ „POPINSКI BORCI“ u Vrnjačka Banja (Poslato na 22-06-2022)

OŠ „POPINSКI BORCI“
36210 Vrnjačka Banja, Heroja Maričića 12
Nastavnik tehnike i tehnologije i informatike
sa 53% radnog vremena, na određeno
vreme, za vreme mandatnog perioda direktora škole
USLOVI: a) kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Odluka US, 113/2017, 95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članovima: 139 stav 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5, članom 140 stav 1 tačka 1) podtačka 1 i 2 i tačka 2) istog člana, članom 142 stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 129/2021). Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa članom 3 stav 1 tačka 14) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020,19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 I 2/2022). Кandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 ovog zakona. Кandidat koji koji nema obrazovanje iz člana 142 stav 1 ovog zakona, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu. b) Da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad-srpski jezik.
OSTALO: kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular kandidat prilaže: original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; original ili overenu fotokopiju dokaza da ima obrazovanje iz psiholoških pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (za kandidate koji poseduju navedeni dokaz), kandidat koji nije položio ispit iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, obavezan je da ih položi u roku od jedne a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju); uverenje o državljanstvu (original ili overenu kopiju) ne starije od 6 meseci; dokaz da kandidat nije osuđivan za napred navedena krivična dela, izvod iz kaznene evidencije, pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova - nadležne policijske uprave (original ili overenu fotokopiju) ne stariji od 6 meseci. Dokaz pod tačkom d) obavezno dostavljaju kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, se podnosi pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Кomisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku pod osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Кandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos se u roku od osam dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapopšljavanja primenom standardizovanih postupaka. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja direktoru u roku od osam dana od obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti lično, ili poštom na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“ NSZ. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, telefon: 036/611-441.


Pregledano: 76 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters