0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OŠ “VUК КARADŽIĆ“ u Pečenjevce (Poslato na 22-06-2022)

OŠ “VUК КARADŽIĆ“
16251 Pečenjevce, Voje Mitrovića 4 tel. 016/3491-115
Nastavnik matematike
USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88 od 29. septembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakoni, 10 od 15. februara 2019, 6 od 24. januara 2020, 129 od 28. decembra 2021.): nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/29, 3/21 i 4/21) za nastavnika matematike; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: uz prijavu na konkurs dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova: original ili overena fotokopija diplome (osnovnih i master studija); original ili overena fotokopija uverenja o neosuđivanosti, odnosno izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave; original ili overena fotokopija potvrde Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da kod kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu. Overene fotokopije ne smeju biti starije od šest meseci. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Radi lakše komunikacije, potrebno je da kandidat dostavi imejl adresu i kontakt telefon. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu predati neposredno u školi ili preko pošte na gore navedenu adresu. Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti putem telefona broj 016/3491-115 od 8 do 14 sati.


Pregledano: 83 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters