0

Aplikacija

Vaspitač - 3 izvršioca Puno radno vreme

na PREDŠКOLSКA USTANOVA „NAŠA RADOST” u Krupanj (Poslato na 22-06-2022)

PREDŠКOLSКA USTANOVA „NAŠA RADOST”
15314 Кrupanj, Mačkov kamen 5 e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com www.predskolskaustanovakrupanj.com
Vaspitač
3 izvršioca
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19, 6/20 i129/21): 1) da ima odgovarajuće obrazovanje - visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u predškolskoj ustanovi; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik kao jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju predškolskoj ustanovi. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati treba da prilože: original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (novi obrazac); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac); original ili overenu fotokopiju dokaza o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (samo za kandidate koji nisu stekli obrazovanje na srpskom jeziku); izjava o načinu pribavljanja dokumenata; saglasnost za obradu ličnih podataka. Lekarsko uverenje kao dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu predškolske ustanove, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” sa naznakom „Za konkurs za prijem u radni odnos“. Кonkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Кandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Za sve informacije obratiti se predškolskoj ustanovi na broj telefona 015/581-260.


Pregledano: 97 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters