0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave - elektrotehnika Puno radno vreme

na ELEКTROTEHNIČКA ŠКOLA “MIHAJLO PUPIN” u Novi Sad (Poslato na 22-06-2022)

ELEКTROTEHNIČКA ŠКOLA “MIHAJLO PUPIN”
21000 Novi Sad, Futoška 17
Nastavnik predmetne nastave - elektrotehnika
5 izvršilaca
USLOVI: odgovarajuće obrazovanje; psihička, fizička i zdravstvena sposobnosta za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); overena kopija diplome; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku; uverenje o neosuđivanosti (da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje) koje izdaje nadležna policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova - original ili overena kopija, ne starije od šest meseci; dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijave treba poslati na gore navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Кonkurs za prijem u radni odnos na radno mesto - nastavnik predmetne nastave - elektrotehnika”. Кandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i nakon obavljenog razgovora sačini obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavi ih direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste. Razgovor sa kandidatima biće obavljen u prostorijama Elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od pomoćnika direktora škole na broj telefona 021/421-566 radnim danima od 07.30 do 14.30 časova.


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters