0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PU „RADOST” u Srbobran (Poslato na 22-06-2022)

PU „RADOST”
21480 Srbobran, Jovana Popovića 9
Vaspitač
USLOVI: 1. posedovanje odgovarajućeg obrazovanja i to: 1) na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje - vaspitač; 2) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine - vaspitač; 3) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - vaspitač; 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. posedovanje državljanstva Republike Srbije; 4. znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; 5. neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.
OSTALO: rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sledeću dokumentaciju (u originalu ili overenu fotokopiju): popunjen prijavni formular (dostupan na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, www.mpn.gov.rs); očitanu ličnu kartu (ili fotokopiju ako je lična karta bez čipa); kratku biografiju; dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diplomu o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokument o položenom ispitu za licencu (ukoliko je kandidat poseduje); dokaz o stečenom obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ukoliko kandidat ne poseduje licencu); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (uverenje o neosuđivanju izdate od strane MUP-a, ne starije od 6 meseci). Кandidati čije su prijave blagovremene, potpune i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, se upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standarnizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem telefona ili elektronskom poštom koju su naveli na svojim prijavama. Razgovor sa kandidatima će se obaviti u prostorijama sedišta PU “Radost” (Srbobran, Jovana Popovića 9), s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni putem telefona ili elektronskom poštom koju su naveli na svojim prijavama. Lekarsko uverenje - dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Prijave treba poslati na adresu: Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost”, 21480 Srbobran, Jovana Popovića 9, sa naznakom „Za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara ustanove preko telefona 021/730-161.


Skoro postavljeni poslovi PU „RADOST”


Pregledano: 53 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters