0

Aplikacija

Наставник предметне наставе - куварство Puno radno vreme

na СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА “Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ” u Bačka Palanka (Poslato na 22-06-2022)

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА “Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 23
Наставник предметне наставе - куварство
на одређено време, до повратка одсутне запослене са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и 2 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 129/21) и то: 1) одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 129/21) као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угостититељство, и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 4/2022;
1. виши стручни радник технологије куварства; 2. гастролог; 3. менаџер хотелијерства; 4. виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство; 5. виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 6. виши угоститељ; 7. виши угоститељ - гастролог; 8. виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; 9. комерцијалист угоститељства; 10. виши стручни радник организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство; 11. менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 12. менаџер у гастрономији; 13. струковни менаџер гастрономије; 14. струковни економиста за туризам и угоститељство; 15. струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститељство и студијском програму -туризам и хотелијерство; 16. економиста за туризам и угоститељство; 17. дипломирани менаџер гастрономије; 18. дипломирани менаџер - гастрономија; 19. дипломирани економиста - менаџер хотелијерство, на смеру хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 20. дипломирани економиста -менаџер хотелијерство или менаџер за туризам, ако су на основним студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 21. мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији; 22. мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета; 23. струковни менаџер у туризму и угоститељству, ако су изучавани наставни сасржаји из области предмета; 24. специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета. Лице из тачке 1-24 мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар, техничар кулинар, или кулинарски техничар. 2) Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичниг дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије и 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат доставља следећа документа: кратку биографију; оригинал или оверену копију дипломе (доказ о одговарајућем образовање); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова (оригинал или оверена копија потврде), сматраће се да кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ н да је у току студија положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија) - за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са чл. 142 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. доказ о знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови “. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.


Pregledano: 53 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters